INTEGRITETSPOLICY

Vi på Realbridge värnar om din integritet. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Därför har vi upprättat denna integritetspolicy för att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Det är Realbridge AB (org.nr 556970-9156) (”Realbridge”, ”vi” eller ”oss”) som är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter utförs i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inbegripet EU:s dataskyddsförordning 2016/679 och den kompletterande dataskyddslagen (2018:218), samt de principer som framgår av denna integritetspolicy. Har du frågor, funderingar eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på följande adress:

Realbridge AB
Stortorget 8
831 31 Östersund

Tel.nr: +46 63 15 15 50
E-post: info@realbridge.se

REALBRIDGES BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi samlar enbart in dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla vissa på förhand bestämda ändamål, vilka framgår av avsnittet nedan. Bl.a. samlar vi in information om dig när ett konto till dig skapas, du önskar en offert, lägger en order för våra produkter eller tjänster, när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller när du ansöker om anställning hos oss. Vidare samlar vi in information när du frivilligt fyller i kundundersökningar eller kontaktformulär, ger oss feedback samt om du kontaktar vår kundtjänst.

De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas är:

• kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress

•  uppgifter om anställning som anställningsnummer, avdelning och företag

•  andra kategorier av personuppgifter som behövs för att fullfölja lagar, regler och avtal enligt vårt uppdrag

•  Annan information som du lämnat till oss i samband med exempelvis kontakt med vår kundtjänst, genom upprättande av avtal och offerter samt anställning.

VARFÖR SAMLAR VI IN OCH BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER OM DIG?

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för de ändamål och med stöd av de rättsliga grunder som anges nedan:

Ändamål med behandlingen

Laglig grund

Behandla dina beställningar och returer

Kontakt för leveransbesked eller servicedesk ärende

Genomförande av rekryteringsförfaranden

Fullgörande av avtal

Utskick av nyhetsbrev

Utskick av inbjudningar till events

Utskick av offertförslag

Besvara frågor via e-post eller i kundtjänst

Skicka ut kundundersökningar

Utskick av nyhetsbrev

Samtycke

SÄRSKILT OM SAMTYCKE

Ibland kan vi behöva ditt samtycke för att kunna behandla dina personuppgifter, t.ex. vad gäller utskick av nyhetsbrev. I dessa fall kommer du att få information om detta och du kommer även få möjlighet att tacka ja eller nej till den aktuella personuppgiftsbehandlingen.

Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges ovan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte längre önskar att erhålla nyhetsbrev från oss kan du, utöver att kontakta oss enligt det nyssnämnda, återkalla ditt samtycke genom en länk som finns i det aktuella utskicket.

ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

För att Realbridge ska kunna genomföra de åtaganden som vi har gentemot dig som kund eller kontaktperson för kund kan uppgifter komma att överföras till tredje parter som agerar personuppgiftsbiträden till Realbridge. Dessa parter tillhandahåller bl.a. datasupport, e-post- och molnlagringstjänster, analytiska tjänster samt transporttjänster för beställda produkter. Vi lämnar inte ut och säljer inte några personuppgifter till andra tredje parter i något syfte.

Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut för att Realbridge ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

I vissa fall sker den ovannämnda överföringen till länder utanför EU/EES. Dataskyddslagstiftningen i vissa av dessa länder, och som dina personuppgifter alltså kan komma att behandlas i, ger inte ett lika starkt skydd för din integritet som den som gäller i Sverige. När så är fallet kommer vi vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är vederbörligen skyddade och att de enbart behandlas i linje med denna integritetspolicy. Du kan alltid känna dig säker på att överföring av dina personuppgifter till länder utanför EU/EES kommer att vara tillåten enligt gällande dataskyddslagstiftning, eftersom Realbridge säkerställer att åtminstone en av följande förutsättningar är förhanden vid varje fall av sådan överföring:

  • Det finns en adekvat skyddsnivå
  • Det finns lagligt stöd för överföringen i tillämplig dataskyddslagstiftning;
  • Realbridge har ingått avtal som innehåller EU-kommissionens modellklausuler (2010/87/EU) med mottagaren, utan ändringar eller tillägg som står i strid med klausulerna;
  • Mottagaren har upprättat bindande företagsinterna regler som godkänts av relevant tillsynsmyndighet (så kallade Binding Corporate Rules); eller
  • Data är krypterad

HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi på Realbridge arbetar kontinuerligt för att i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter säkerställa en organisatorisk och teknisk säkerhetsnivå som minst uppfyller de krav som uppställs i vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.

HUR LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER?

 

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de ändamål som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan angivna tidsperioder. Därefter raderas dem.

• Kontaktperson för företag: Dina uppgifter sparas så länge du är angiven som kontaktperson för ett företag som har en affärsrelation med Realbridge.

• Kommunikation: Om du har kontakt med Realbridge via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.

• Jobbsökanden: Realbridge sparar dina ansökningshandlingar, inklusive ditt CV och personliga brev, under rekryteringsprocessen samt under en period om 1 år efter avslutad process.

• Rättslig skyldighet: Realbridge sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.

• Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.

VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER?

• Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar. Du kan således begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats.

• Om dina personuppgifter skulle vara felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade.

• I vissa fall har du rätt att få dina uppgifter raderade, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.

• Du har rätt att i vissa fall kräva att Realbridge behandling av dina personuppgifter begränsas, t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning. Även under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter kan behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

• Du har rätt att när som helst återkalla eller ändra de samtycken som du lämnat till oss.

• Du kan under vissa omständigheter få ut och få vissa personuppgifter överförda i ett elektroniskt format, i vissa fall även till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns angivna högst upp i denna integritetspolicy. För att skydda din integritet och dina personuppgifter vill vi att du identifierar dig i anslutning till vår assistans. Om du, i syfte att utöva ovannämnda rättigheter, väljer att kontakta oss via brev vill vi därför vänligen be dig skicka med en kopia av din id-handling samt se till att brevet är underskrivet. Om du istället väljer att kontakta oss via e-post ber vi dig vänligen att scanna in din id-handling tillsammans med din underskrift.

Du har vidare alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att Realbridges behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Kontaktperson vid frågor:

Har du frågor om Realbridge hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. info@realbridge.se